fbpx

פורום

 • הבנתי שכדי לרשום עסקת מכר בטאבו יש צורך גם באישור עירייה. אשמח לדעת במה מדובר?

  על פי החוק לא ניתן לרשום עסקה בטאבו ללא אישור עירייה על העדר חובות. החובות המדוברים הם חוב לארנונה, או היטל השבחה. ארנונה הינו מס המוטל על תושב העיר. כשיש חוב לעירייה בגין הארנונה, נדרש לשלם את מלוא החוב בכדי לרשום את העסקה בלשכת רישום המקרקעין – טאבו.

  היטל השבחה הינו מס המוטל על בעל נכס שהתעשר כתוצאה מאישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג בנכס. היינו כאשר העירייה מאשרת תוכנית המטיבה עם בעל נכס, מוטל עליו מס לתשלום.  אמנם לרוב ייגבה התשלום רק בעת מימוש הזכות במקרקעין עליהן חלה ההשבחה, כאשר בעל הנכס מעוניין למכור אותו.  בבואו לרשום עסקה במקרקעין המושבחים, לא תירשם העברת הנכס בפנקסי המקרקעין ללא אישור מאת העירייה על העדר חובות.

 • הציעו לי לרכוש דירה בבניין מגורים. נודע לי כי המוכרים אינם רשומים בטאבו כבעלי הנכס, אלא רשומה לטובתם הערת אזהרה בלבד. האם עדיין כדאי לי לקנות את הנכס?
  מבלי להיכנס לעניין הדירה הספציפית, מכיוון שאין בידי את הפרטים המלאים ולא בדקתי את כדאיות העסקה, אתייחס רק לאפשרות שלטובת בעלי דירת מגורים רשומה בטאבו הערת אזהרה בלבד והם אינם רשומים כבעלים או חוכרים.

  בדרך כלל כשקבלן מסיים לבנות בניין מגורים הבניין עובר "פרצלציה" – איחוד וחלוקה מחדש. משמעו של ההליך הוא רישום הבית ב"פנקס הבתים המשותפים" בלשכת רישום המקרקעין – טאבו, וחלוקת הבניין כך שלכל דירה יהיה תת חלקה משלה. אסביר, קרקעות המדינה מחולקות לגושים, לכל גוש מספר חלקות. כשרושמים בניין מגורים בפנקס הבתים המשותפים נרשמים נוסף על הגוש והחלקה, תתי חלקות כמספר הדירות בבניין. הבעלות או החכירה בתתי החלקות  נרשמת בהתאם לבעלי הנכס בפועל.

  אם כן, כאשר טרם נערכה פרצלציה עדיין לא רשומים בעלי הדירות כבעלים, אלא נרשמת לטובתם הערת אזהרה על בעלותו או זכות החכירה של הקבלן, או בעל הקרקע. רק לאחר שיסתיים הליך האיחוד והחלוקה מחדש, ירשמו בעלי הדירות בטאבו כבעלים או חוכרים. הליך הפרצלציה תלוי בדרך כלל בקבלן, הרצוי הוא שתיכף לאחר שהסתיימה הבנייה ייכנס הבניין להליך, אך לא מעטים המקרים בהם גם לאחר שנים רבות לא נערכה עדיין החלוקה מחדש, משלל סיבות אפשריות, או שהקבלן פשט את הרגל, ואז בעלי הדירות עצמם נדרשים להתאחד ולפנות לעורך דין כדי לבצע את ההליך, או שהקבלן מתעכב מסיבותיו הוא.

  לשאלתך, אי רישום הבעלים בטאבו, אינו מונע מהעברת הזכויות. ואין כל מניעה לרכוש נכס שרשומה לטובת בעליו הערת אזהרה בלבד, אמנם, יש לבדוק למה הליכי הפרצלציה לא נערכו עדיין, ייתכן ומדובר בבניין שבוצעו בו חריגות בנייה ואין אפשרות לקבל את אישור העירייה לרישום בטאבו. ייתכנו גם אפשרויות נוספות ומגוונות, כך שכל עסקת מכר יש לבחון את כדאיותה בהתאם למכלול הנתונים ורק אחר כך להחליט האם היא כדאית.

 

 

 

Back to top